Tištěné metodické materiály

KOLEKTIV AUTORŮ: Kariérové poradenství – testy a dotazníky pro žáky

Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2015

více informací

 • nová ediční řada nakladatelství Raabe
 • je určena zejména kariérovým poradcům, ale také výchovným poradcům, učitelům občanské výchovy či speciálním pedagogům a školním psychologům.
 • obsahuje řadu testů a dotazníků, které pomohou žákovi poodkrýt jeho osobnostní charakteristiky vztahující se zejména k volbě profesní orientace
 • Ediční řada osbahuje tyto publikace (možno zakoupit i samostatně):
  • Obrázkový kariérový test – metodika pro zjišťování profesních zájmů žáků 7.–9. tříd základních škol. Administraci testu, skórování i interpretaci výsledků provádějí žáci sami pod vedením výchovného poradce, učitele či školního psychologa.
  • Dotazníky k sebehodnocení žáka – obsahuje škálové dotazníky, které jsou schopny zachytit některé charakteristické projevy sociálního chování žáků základních škol, dále dotazník školních dovedností koncipovaný pro pomoc při identifikaci vzdělávacích bariér žáků 2. stupně základních škol, ale i škol středních, zařazeny jsou také pracovní listy využitelné k diagnostice základních školních dovedností.
  • Sebepoznávání – obsahuje několik diagnostických materiálů, které žákovi pomohou odhalit důležité stránky osobnosti, jejichž poznání je předpokladem pro zralou volbu profesní orientace. Žák zjistí, jaký typ pracovního zaměření u něho převládá a uvědomí si, ve kterých schopnostech a dovednostech si důvěřuje.
  • Mapování stylu žákova učení – obsahuje materiály umožňující žákům samostatně vyhodnotit úroveň svých studijních návyků, kvalitu studijních strategií a individuální styl učení. K dispozici jsou i testy temperamentu a smyslového vnímání.
 • více ZDE

KOLEKTIV AUTORŮ: Výchovný a kariérový poradce

Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2014

více informací

 • praktická ediční řada nakladatelství Raabe
 • je určena zejména výchovným a kariérovým poradcům, ale také pedagogům a speciálním pedagogům na základních školách
 • naleznete zde praktické přípravy do hodin i další metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenství. Nedílnou součástí těchto materiálů jsou v praxi ověřené pracovní listy a bohatý obrazový materiál.
 • Ediční řada osbahuje tyto publikace (možno zakoupit i samostatně):
  • Kroky k povolání – obsahuje inspirativní náměty a přípravy do hodin s tematikou volby povolání.Díky zajímavým aktivitám se žáci seznámí se stěžejními faktory ovlivňujícími volbu povolání, jako např. osobnostní předpoklady, atributy jednotlivých povolání nebo zdravotní stav. Dále si žáci osvojí dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru u zaměstnavatele.
  • Poradenství hrou – obsahuje praktický zásobník didaktických her s tematikou volby povolání.Díky nim mohou žáci zábavnou formou rozvíjet své znalosti a sociální dovednosti týkající se profesní oblasti. Dále se žáci seznámí s tematikou manipulace a nacvičí si obranné mechanizmy vůči manipulativnímu chování.Součástí jsou metodické pokyny pro pedagogy a pracovní listy pro žáky.
  • Metodický průvodce výchovného poradce – obsahuje praktické rady, návody a postupy pro práci výchovného poradce.Nedílnou součástí jsou konkrétní příklady z praxe, užitečná doporučení a odkazy na další informační zdroje.
 • více ZDE

KOLEKTIV AUTORŮ: Časopis Školní poradenství v praxi

Wolters Kluwer, od září 2014

více informací

 • nový odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR
 • svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky
 • vychází 6× do roka každý lichý měsíc v roce
 • počet stran: 36
 • komu je časopis určen:
  • výchovným poradcům, metodikům prevence, poradenským psychologům, školním psychologům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně pedagogickým centrům, střediskům výchovné péče, klinickým i školním logopedům, dětským domovům se školou, výchovným ústavům, diagnostickým ústavům, neziskovým organizacím, fakultám vzdělávajícím učitele.
 • pravidelné rubriky:
  • Odborná sdělení, Diagnostika, Práce s klientem, Metodická činnost, Aktuality, Připravuje se, Zprávy z asociací, Omyly a mýty, Poradna, Legislativa, Vzdělávání, Představujeme, Klima školy, Rozhovor, Zkušenosti ze zahraničí, Připomínáme výročí…

HLAĎO, P.: Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole

Jihlava: Vysočina Education, 2014

více informací

Velmi praktická příručka pro výchovné a kariérové poradce. Kromě všestranných informací k tématu volby povolání nabízí také mnoho rad, tipů a příkladů dobré praxe. Příručka je členěna do následujících kapitol:

 • 1.Úvodní slovo
 • 2.Co je to volba povolání?
 • 3. Co o volbě povolání víme z výzkumů?
 • 4. Jaké mají žáci při volbě povolání těžkosti?
 • 5. Kdo se zabývá kariérovým poradenstvím?
 • 6. Jak jsou žáci připravováni na volbu povolání ve vyučování?
 • 7. Inspirace pro přípravu žáků na volbu povolání z Rakouska
 • 8. Jaká je při volbě povolání role rodičů a jak je možné rodiče do volby povolání zapojit?
 • 9. Kde hledat informace potřebné pro volbu povolání?
 • 10. Které informace žáci pro volbu povolání potřebují?

Tato příručka je dostupná v pdf formátu na webu organizace Vysočina Education

Součástí příručky je také CD, na němž jsou nejrůznější materiály k tématu volby povolání a kariérového poradenství, a to včetně zásobníku technik a aktivit do vyučování. Materiály z CD jsou ve formátu zip také ke stažení na stránkách vydavatele – konkrétní odkaz je ZDE

Publikace vznikla v rámci projektu EDU.REGION – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko a je psána především pro výchovné poradce na Vysočině. Drtivá většina informací (snad kromě kontaktů na pracoviště PPP a IPS) je ale samozřejmě použitelná i u nás v Plzeňském kraji :-)

PIEPER, M. Nápadník aktivit k volbě budoucího povolání

Praha:, Edika, 2013

více informací

Kniha nabízí pestrou paletu aktivit, díky kterým si žáci základních škol lépe uvědomí, pro jaké povolání se hodí a která z nich je vlastně zajímají. Přístupnou formou zjistí své přednosti i slabiny a lépe se tak rozhodnou pro adekvátní zaměstnání. Kniha je zaměřena na oblast služeb a řemesel, je tedy vhodná nejen pro základní školy, ale také pro školy praktické a speciální.

KOLEKTIV AUTORŮ: Volba povolání I., II., III.

Praha: Josef Raabe, 2012

více informací

Celá ediční řada obsahuje ihned využitelné přípravy do hodin volby povolání na ZŠ a je tedy určena především pro výchovné poradce a další pedagogy, kterří volbu povolání vyučují. Autory jednotlivých příprav v této ediční řadě jsou pedagogové základních či vysokých škol. Všechny přípravy byly vyzkoušeny v praxi.

Témata jsou do jednotlivých dílů publikace rozčleněna takto:

 • Volba povolání I. – práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů, podnikání a podnikatelské kompetence, osobní plán profesního rozvoje
 • Volba povolání II. – příprava další vzdělávací dráhy, exkurze na úřad práce v rámci školního vyučování
 • Volba povolání III. – budoucí povolání, správná škola, svět práce z pohledu videopořadu

MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?

Praha: Computer Press, 2008

více informací

Určeno pro žáky končící základní školu, kteří se rozhodují o volbě povolání. Obsahuje praktické návody, testy a rady pro žáky. Psáno jako dialog se čtenáře.

Praktický materiál – i pro žáky čtivý, i když poněkud obsáhlejší (296 s.). Lze zde nalézt spoustu zajímavých informací i námětů pro výuku.

Zahrnuje 7 kapitol:

 1. sebepoznání
 2. plánování
 3. informace
 4. rozhodování
 5. naučte se prostě učit
 6. pouze pro rodiče
 7. pouze pro výchovné poradce

FRIEDMANN, Z.: Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ

Praha: Josef Raabe, 2007

více informací

Určeno všem vyučujícím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do výuky. Materiál obsahuje mj. náměty a tipy pro výuku jednotlivých tematických okruhů, pracovní listy pro žáky a učitele či odkazy na informační zdroje.

Kvalitně zpracované, praktické. Nevýhodou může být vyšší cena (cca 2000,–)

Tematické celky:

 1. informace pro výuku
 2. svět práce
 3. práce s technickými materiály
 4. design a konstruování
 5. pěstitelské práce a chovatelství
 6. provoz a údržba domácnosti
 7. příprava pokrmů
 8. práce s laboratorní technikou
 9. využití digitálních technologií

STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ

Praha: Fortuna, 2007

více informací

Klasicky koncipovaná učebnice pro žáky. Obsahuje zejména teoretické informace ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. U každé kapitoly je několik námětů na otázky a úkoly.

Učebnice je vhodná zejména pro získání informační základny, rozhodně by však neměla být jediným materiálem.

WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy

Most: Hněvín, 2007

více informací

Metodická příručka pro učitele ZŠ. Určeno učitelům, výchovným poradcům a dalším, kteří se profesně věnují výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků na ZŠ.

Nutná určitá obezřetnost – některé aktivity mohou na cílovou skupinu žáků působit příliš dětsky a jednoduše ⇒ je třeba dobře vybírat.

Obsahuje celkem 8 kapitol:

První kapitola představuje obecný úvod – teoretická východiska výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků ZŠ (klíčové kompetence žáků a kompetence učitelů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Druhá kapitola se zabývá psychologickou a pedagogickou diagnostikou žáka (možnosti diagnostiky, metody a techniky).

Následující kapitoly obsahují různě zaměřené praktické aktivity (sebepoznávací aktivity, aktivity zaměřené na rozvoj sociálních dovedností, aktivity na seznamování s obecnými znaky povolání, aktivity na podporu rozhodování žáků, aktivity umožňující poznat žákovo rodinné prostředí).

BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd

Most: Hněvín, 2006

více informací

Obsahově vychází z tematického celku Svět práce v RVP.

Zajímavé a motivační je využívání literárních ukázek pro uvedení do tématu. Volně vložené listy mohou sloužit k ukládání dalších souvisejících materiálů. Součástí učebnice je index formátu A5, do nějž si žáci nechávají potvrdit osvojení jednotlivých kompetencí.

Velmi praktické a ve výuce dobře využitelné.

Zahrnuje 7 oddílů. Každý oddíl obsahuje teoretické poučení k danému tématu i praktické úkoly:

 1. poznám se
 2. rozhoduji se
 3. spolupracuji
 4. pomohou mi
 5. využiji
 6. prosadím se

HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – pracovní sešit

Most: Hněvín, 2005

více informací

Interaktivní pracovní sešit. Obsahuje řadu zajímavých námětů na samostatnou i skupinovou práci. Koncipováno jako soubor volně vložených listů.

Pracovní sešit neobsahuje výkladový text pro žáky. Velmi praktické, v praxi využívané.

Obsahuje následující části:

 1. sebepoznání
 2. rozhodování
 3. akční plánování
 4. možnosti absolventa ZŠ (obsahuje např.případové studie)
 5. informační základna pro volbu povolání
 6. rovnost příležitostí na trhu práce
 7. adaptace na životní změny
 8. přílohy

HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – metodická příručka pro učitele

Most: Hněvín, 2005

více informací

Příručka k pracovnímu sešitu Volba povolání. Obsahuje soubor užitečných námětů pro výuku volby povolání a přehled vhodných metod a forem výuky.

BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání

Praha: Computer Press, 2004

více informací

Obsahuje 400 různých testů a cvičení včetně výsledků a jejich interpretace. Testy mohou dobře sloužit i jako nácvik na výběrová řízení.

Testy jsou rozdělené do 4 tematických částí:

 1. způsobilost pro určité povolání (např. test vizuálního myšlení, prostorového vnímání, slovní zásoby…)
 2. osobnost (test osobnosti a pracovní spokojenost)
 3. motivace (test hledání profese, test profesního rozvoje)
 4. profily profesí (databáze profesí – podrobný seznam profesí a charakteristiky, jež by měl splňovat vhodný zájemce o daný druh profese)

KOLEKTIV AUTORŮ: Poradce k volbě povolání: pro výchovné poradce a učitele ZŠ

Praha: Josef Raabe, 2002

více informací

Určeno výchovným poradcům a učitelům 2. stupně ZŠ. Podrobně se zabývá problematikou volby povolání na úrovni vzdělávací i poradenské.

Kvalitně zpracované, dobře použitelné v praxi. Nevýhodou může být vyšší cena (cca 2000,–).

Zahrnuje několik tematických celků:

 1. škola a volba povolání
 2. znalosti v oblasti volby povolání
 3. dovednosti spojené s volbou povolání
 4. výchova k volbě povolání
 5. informační servis
 6. pracovní listy

KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata

Praha: Portál, 1998

více informací

Popularizované psychotesty pro děti od 12 let. Obsahuje např. testy na postoje, pocity, společenský styl, tvořivost, myšlení, učební styly. Účelem je zejména motivovat žáky k sebepoznávání a podporovat jejich přirozenou zvídavost.

Psáno srozumitelným jazykem, který je dětem blízký.

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS